தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கவுரிபாஷாணம். (R.) Kavuri-pāṣāṇam, a prepared arsenic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Kavuri-pāṣāṇam, a prepared arsenic; கவுரிபாஷாணம்.(R.)