தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அங்காம பூர்வாகமங்கள். அங்கபூவமாதிநூலோதி (மேருமந். 124). (Jaina.) Aṅgāgama and Pūrvāgama;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṅga + pūrva. (Jaina.) Aṅgāgama and Pūrvāgama;அங்காகம பூர்வாகமங்கள். அங்கபூவமாதிநூலோதி(மேருமந். 124).