தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கௌரவம். Loc. Pomp, pride;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. aṅga-raṅga.] Pomp, pride; கௌரவம். Loc.