தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எழுப தக்கோணி புடமுள செங்களம் (திருவகுப்பு, சித்து.43). Vast army. See அக்குரோணி.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அக்குரோணி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < akṣauhiṇī. Vastarmy. See அக்குரோணி. எழுப தக்கோணி புடமுளசெங்களம் (திருவகுப்பு, சித்து. 43).