தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓர் இடைவள்ளல் (பிங்.) Name of a liberal chief, one of seven iṭai-vaḷḷal, q.v.;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. One of the second seven unbounded liberal kings.

வின்சுலோ
  • [akkurṉ] ''s.'' One of the seven of the 2d class of alms-giving princes, இடை யேழுவள்ளலிலொருவன். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. A-krūra. Nameof a liberal chief, one of seven iṭai-vaḷḷal, q.v.;ஓர் இடைவள்ளல். (பிங்.)