கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சங்குமணி.