தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சங்குவளை. கைச்செறி யக்குச்சரி (தக்கயாகப். 100). Shell-bracelet;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அக்கு +.Shell-bracelet; சங்குவளை. கைச்செறி யக்குச்சரி(தக்கயாகப். 100).