தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தமையன். (W.) Elder brother;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < agriya. Elderbrother; தமையன். (W.)