தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதல் தாம்பூலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதற் கொடுக்கும் தாம்பூல மரியாதை. Priority in presentation of pān-supāri, as a mark of honour;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< agra +. Priority in presentation of pānsupāri, as a mark of honour; முதற் கொடுக்கும் தாம்பூல மரியாதை.