தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதல் மரியாதை ; முதல் வரவேற்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதல் வெகுமானம். Priority of attention, because of rank, priority in presentation of gifts, as a mark of honour;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Priority of attention, because orank, priority in presentation of gifts, as mark of honour; முதல் வெகுமானம்.