தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கரகாரம். (பரி. அக.) Pellitory root;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அக்கரகாரம். Pellitory root; அக்கரகாரம். (பரி. அக.)