தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உத்தூளனம். (W.) Purification by applying sacred ashes, one of seven. snāṉam, q.v.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Purification by applying sacred ashes,one of seven snāṉam, q.v.; உத்தூளனம். (W.)
  • *அக்கினிஸம்ஸ்காரம் akkiṉi-samskā-ramn. < id. +. Rite of burning a dead body;தகனக் கிரியை. Colloq.