தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கேழ்வரகு வகை. (விவசா. 3.) A species of ragi;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< அக்கினி +. A species of ragi; கேழ்வரகு வகை.(விவசா. 3.)