தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீயைக் கக்கிக்கொண்டு செல்லும் அம்பு. (W.) Arrow emitting fire;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A kind of arrow, ஓரத்திரம், ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< āgnēyāstra. Arrow emitting fire; தீயைக்கக்கிக்கொண்டு செல்லும் அம்பு. (W.)