தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சப்தமண்டலங்களுள் அக்கினிக்குரிய பிரதேசம். (சது.) 1. The region of fire, one of capta-maṇṭalam, q.v.;
  • அடிவயிறு. (வை. மூ.) 2. Lower abdomen;
  • ஒரு யோக ஸ்தானம். (ஜீவோற்பத்.30.) Fire-centre situate between water and earth in the region of mūlātāram, of great significance in Yōga practice;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The seat of fire in the system--the abdomen.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < agni + (Yōga.) Fire-centre situate between water and earth in the region of mūlātāram,of great significance in Yōga practice; ஒரு யோகஸ்தானம். (ஜீவோற்பத். 30.)
  • n.< id. +. 1. The region of fire, one of capta-maṇṭalam, q.v.; சப்தமண்டலங்களுள் அக்கினிக்குரிய பிரதேசம். (சது.) 2. Lower abdomen; அடிவயிறு. (வை. மூ.)