தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . A chief Purāṇa. See ஆக்கினேயம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. A chief Purāṇa. See ஆக்கினேயம்.