தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கினியைக் கொண்டு செய்யும் சோதனை. (சங்.அக.) Ordeal by fire;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Ordeal by fire: அக்கினியைக் கொண்டு செய்யும் சோதனை. (சங். அக.)