தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓமாக்கினி வைக்கும் பானை. Colloq. Earthen pot which holds the sacred domestic fire;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Earthen pot which holds the sacred domesticfire; ஓமாக்கினி வைக்கும் பானை. Colloq.