தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தென்கிழக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தென்கிழக்கு. The SE. quarter, as under the guardianship of Agni;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.The SE. quarter, as under the guardianship ofAgni; தென்கிழக்கு.