தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெருப்பிடு கலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெருப்பிடு கலம். (பிங்.) Fire-pan, censer;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < agniṣṭhikā.Fire-pan, censer; நெருப்பிடு கலம். (பிங்.)