தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மஞ்சள். (பரி. அக.) Turmeric;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Turmeric; மஞ்சள். (பரி. அக.)