தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உபநயன காலத்தில் பிராமணச்சிறுவன் இடுப்பில் தரிக்குந் தருப்பைவடம். (W. G.) Girdle of sacrificial grass, tied round the waist of a young Brahmin when investing him with the sacred thread;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< அக்கினி +. Girdle of sacrificial grass, tiedround the waist of a young Brahmin wheninvesting him with the sacred thread; உபநயனகாலத்தில் பிராமணச்சிறுவன் இடுப்பில் தரிக்குந்தருப்பைவடம். (W. G.)