தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெருப்பிலிருந்து தோன்றியவன் , முருகன் .