தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கினிகோத்திரஞ் செய்வோன். One who habitually performs agni-hōtra;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< agni + hōtrin. One who habitually performsagni-hōtra; அக்கினிகோத்திரஞ் செய்வோன்.