தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தென்கிழக்கு மூலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கினிமூலை. The SE. quarter, as under the guardianship of Agni;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. The SE. quarter, as under the guardianship of Agni; அக்கினிமூலை.