தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு கூட்டுமருந்து. (பதார்த்த.1211.) A compound medicine;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. A compound medicine; ஒரு கூட்டுமருந்து.(பதார்த்த. 1211.)