தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முருகக்கடவுள். Skanda, as offspring of Agni;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Skanda, as offspring of Agni; முருகக்கடவுள்.