தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாணிக்கத்துள் ஒன்று ; படிகவகையுள் ஒன்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஸ்படிக வகை. (M.M.) Cornelian, a kind of chalcedony;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < akṣi +. Cornelian, a kind of chalcedony; ஸ்படிக வகை. (M.M.)