தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வனப்புல். (மலை.) Species of wild grass;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Species of wildgrass; வனப்புல். (மலை.)