தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒருவகைச் சிற்றுண்டி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிற்றுண்டி வகை. (சீவக.928.உரை.) Kind of sweet cake;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. Kind ofsweet cake; சிற்றுண்டி வகை. (சீவக. 928, உரை.)