தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குருவி வகை. Koel, Eudynamis honorata, as going about crying akkā;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அக்கா +. KoelEudynamis honorata, as goingabout crying akkā; குருவி வகை.