தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறு பிள்ளைகளைக் குழல்வாருவார் சீராட்டாகச் சொல்லும் சொல். (திவ்.பெரியாழ்.2,5,1.) Onom. expr. imitating the cawing of a crow, used to keep a child quiet while braiding its hair;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அ prothetic+. Onom. expr. imitating the cawing of a crow,used to keep a child quiet while braiding its
    -- 0004 --
    hair; சிறு பிள்ளைகளைக் குழல்வாருவார் சீராட்டாகச்சொல்லும் சொல். (திவ். பெரியாழ். 2, 5, 1.)