தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரவகை. English walnut, l.tr., Juglansregia;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. akhrōṭ< akṣōṭa. English walnut, 1. tr.Juglans regia;மரவகை.