தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடலுக்கு அக்கரையி லுள்ள நாட்டான். One who lives on the further shore;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.One who lives on the further shore; கடலுக்குஅக்கரையி லுள்ள நாட்டான்.