தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரலோகவாசிகள். அக்கரையராய் ... நித்யஸூரிகளில் ஒருவர் வந்தவதரித்தார் (உபதேச ரத். அவதா. பக்.1) Heavenly beings, as inhabiting the regions beyond the ocean of samsāra;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Heavenly beings, as inhabiting the regionsbeyond the ocean of saṃsāra; பரலோக வாசிகள்.அக்கரையராய் . . . நித்யஸூரிகளில் ஒருவர் வந்தவதரித்தார் (உபதேச ரத். அவதா. பக். 1).