தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓடத்திலேற்றி ஆற்றைக் கடப்பித்தல். To ferry over;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.tr. < id. +. To ferry over; ஓடத்திலேற்றி ஆற்றைக் கடப்பித்தல்.