தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கடல் கடந்த நாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடலுக்கு அக்கரையி லுள்ள தேசம். Country on the opposite shore;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< அ +. Country on the opposite shore; கடலுக்கு அக்கரையி லுள்ள தேசம்.