தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயிற் றீப வகை (குற்றா.கல.சிவபூசை.48) 51 lights arranged in concentric circles in a circular metallic tray and waved in front of the main shrine as a special thanksgiving offering to the Deity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-kṣara+ ārati. 51 lights arranged in concentriccircles in a circular metallic tray and waved infront of the main shrine as a special thanksgivingoffering to the Deity; கோயிற் றீப வகை. (குற்றா.கல. சிவபூசை. 48.)