தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கரகாரம். (மூ. அ.) Pellitory root;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. akarkarhā. Pellitory root; அக்கரகாரம். (மூ. அ.)