தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொறுக்கக் கூடாமை. (சிந்தா. நி. 31.) Impatience;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பொறாமை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-kṣamā. Impatience; பொறுக்கக் கூடாமை. (சிந்தா. நி. 31.)