தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை.) Mango tree. See மாமரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. pika-priya.Mango tree. See மாமரம். (மலை.)