தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மணி. 27,82) Gautama, the sage, founder of the Nyāya system of philosophy. See. அட்சபாதன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Akṣa-pāda. Gautama, the sage, founder of thNyaya system of philosophy. See அட்சபாதன்.(மணி. 27, 82)