தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை.) Species of grass. See. சோனைப்புல்.

வின்சுலோ
  • [akktēvi] ''s.'' A grass, சோனைப் புல். ''(M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Species of grass.See சோனைப்புல். (மலை.)