தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கன்னி. (சிந்தா. நி. 31.) Maiden, virgin;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கன்னி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Maiden, virgin; கன்னி. (சிந்தா. நி. 31.)