தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அட்சதை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தானியம். 2. Grain;
  • (சூடா.) 2. Rice and Cynodon grass. See. அச்சுதம்.
  • ஆசி முதலியவற்றில் உபயோகிக்கும் முழுவரிசி. சிந்துந் துணரு மக்கதமும் (கந்தபு.சூரனர.25). 1. Unbroken grains of rice, used in benediction or worship;
  • பொரி. 1. Parched grain;
  • வாற்கோதுமை. 3. Barley;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-kṣata. 1. Unbroken grains of rice, used in benediction orworship; ஆசி முதலியவற்றில் உபயோகிக்கும் முழுவரிசி. சிந்துந் துணரு மக்கதமும் (கந்தபு. சூரனர. 25).2. Rice and Cynodon grass. See அச்சுதம். (சூடா.)
  • n. < a-kṣata. (நாநார்த்த.)1. Parched grain; பொரி. 2. Grain; தானியம்.3. Barley; வாற்கோதுமை.
  • n. < a-kṣata. (நாநார்த்த.)1. Parched grain; பொரி. 2. Grain; தானியம்.3. Barley; வாற்கோதுமை.