தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சும்மாவிருத்தற் குறிப்பு. Colloq. Onom. expr. of repose, non- interference;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T.akkaṭā.] Onom. expr. of repose, non-interference; சும்மாவிருத்தற் குறிப்பு. Colloq.