தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கம்மியர் , தட்டார் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தட்டார். (பிங்.) Goldsmiths, jewellers;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Smiths, workers in metals. 2. Jewellers, goldsmiths.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Goldsmiths, jewellers; தட்டார். (பிங்.)