தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    துண்டுதுண்டாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துண்டு துண்டாக. colloq. Asunder;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv. < அக்கு +.[Tu. akkakka.] Asunder; துண்டு துண்டாக. Colloq.