சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. (Astrol.) The 14thof 15 divisions of day; பகல் 15 முகூர்த்தத்துள்பதினான்காவது. (விதான. குணா. 73, உரை.)