தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கரிசலாங்கண்ணி. (சித். அக.) A plant, usually found in marshy places;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A plant,usually found in marshy places; கரிசலாங்கண்ணி. (சித். அக.)